Ontwikkelingen in Thedemaborg

We kunnen ons voorstellen dat je nieuwsgierig bent naar de laatste ontwikkeling op de locatie Thedemaborg in Nietap. In deze nieuwsbrief meer over de laatste stand van zaken.

In november 2021 hebben wij samen met de gemeente Noordenveld en woningstichting Woonborg het definitieve stedenbouwkundigplan gepresenteerd aan de omwonenden. Het gepresenteerde plan hebben wij verwerkt in het ontwerpbestemmingsplan. Begin dit jaar is in overleg met de gemeente Noordenveld de bestemmingsplanprocedure opgestart. Op 15 juni 2022 heeft de gemeenteraad het ontwerpbestemmingsplan vastgesteld. Het plan ligt tot 10 november 2022 ter inzage.

Onderzoek

Om straks te kunnen bouwen moet de locatie bouwrijp gemaakt worden. Dan worden o.a. de bouwwegen, de kabels en leidingen en het riool aangelegd. Voordat deze werkzaamheden opgestart kunnen worden, is veel onderzoek nodig. Met name de toekomstige grondwaterstand van de locatie moet goed afgestemd worden met het waterschap en met de gemeente Noordenveld. Ook de voorbereiding van de nutsvoorzieningen neemt enige tijd in beslag.

Daarnaast is er onderzoek uitgevoerd op het gebied van flora en fauna. In het gebied komen beschermde diersoorten voor. Daarom moeten er maatregelen getroffen worden om het leefgebied van deze dieren zo goed mogelijk intact te houden. We hebben daarom afgelopen week de walkant van de sloot gemaaid en voorzieningen voor deze beschermde dieren geplaatst.

 

Planning

Halverwege 2023 hopen we te kunnen starten met de overige werkzaamheden om het terrein bouwrijp te maken. Als hier meer duidelijkheid over is, wordt dit via de nieuwsbrief weer kenbaar gemaakt.
 
Op de nieuwbouwlocatie worden koop- en huurwoningen gebouwd. Er worden verschillende woningtypes ontwikkeld die geschikt zijn voor gezinnen en senioren. Als de bestemmingsplanprocedure doorlopen is, starten we met de ontwikkeling van de woningen. We beginnen dan met het ontwerp van de woningen en de technische uitwerking daarvan. Eind 2023 hopen we de verkoop van de woningen op te kunnen starten. In dat geval ligt het in de lijn der verwachting dat we medio 2024 kunnen starten met de bouw van de woningen.
 
We houden je op de hoogte!